Ameerega pongoensis

Ameerega pongoensis aus dem Departamento San Martin, Peru