Dendropsophus parviceps

Dendropsophus parviceps aus Peru, Rio Yavari